Danh mục

Hỗ trợ các khoa thuộc Trường Thành viên UEH ký hợp đồng thỉnh giảng, kéo dài thời gian làm việc của giảng viên

1. Giới thiệu

Các khoa thuộc TRƯỜNG THÀNH VIÊN có nhu cầu kéo dài thời gian làm việc của giảng viên hoặc ký hợp đồng thỉnh giảng tiến hành các thủ tục để ký kết hợp đồng lao động có thời hạn một năm.

2. Đối tượng sử dụng

Viên chức, người lao động TRƯỜNG THÀNH VIÊN, giảng viên thỉnh giảng.

3. Dịch vụ này được sử dụng khi nào, ở đâu

Khi bộ môn có nhu cầu cần bổ sung thêm giảng viên thỉnh giảng hoặc kéo dài thời gian làm việc đối với giảng viên đã đến tuổi.

4. Quy định, cơ sở thực hiện

Quy định về chế độ làm việc của giảng viên UEH.

5. Quy trình/Hướng dẫn

B1: Khoa làm hồ sơ đề nghị theo mẫu từ Phòng QTNNL gửi về Phòng Tổng hợp Trường thành viên;

Mẫu tờ trình bổ sung thỉnh giảng

B2: Phòng Tổng hợp Trường thành viên xin ý kiến BGH Trường thành viên và Phòng QTNNL;

B3: Phòng QTNNL xin ý kiến BGH UEH, phản hồi ý kiến phê duyệt;

B4: Phòng Tổng hợp soạn dự thảo hợp đồng ký với giảng viên;

Hợp đồng thỉnh giảng

B5: Phòng QTNNL ra quyết định hoặc thông báo về việc đã ký hợp đồng với giảng viên.

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!