Danh mục

Tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc tế thuộc trường thành viên

1. Giới thiệu

Hội nghị, hội thảo quốc tế được quy định trong biên bản thỏa thuận hợp tác (MOU/MOA) được Đại học UEH ký với các đối tác nước ngoài; Hội nghị, hội thảo quốc tế UEH có nghĩa vụ luân phiên tổ chức do là thành viên của các tổ chức quốc tế. Hội nghị, hội thảo quốc tế phối hợp với các bên đối tác nước ngoài đáp ứng tất cả các điều kiện sau: (1) Tổ chức theo hình thức gặp gỡ trực tiếp tại các cơ sở của Đại học UEH (offline) hoặc theo hình thức trực tuyến (online) hoặc kết hợp; (2) Có ít nhất 2 diễn giả chính (keynote speaker) là người nước ngoài; (3) Không ít hơn 50% số bài viết của Hội thảo có tên tác giả nước ngoài; (4) Không ít hơn 20% đại biểu tham dự là người nước ngoài (5) Có phản biện quốc tế (International Reviewer); (6) Có Ban chủ tọa quốc tế (International Panel Chair); (7) Công bố kết quả nghiên cứu thông qua kỷ yếu online (e-ISBN hoặc e-proceeding); (8) Có tạp chí hỗ trợ đăng báo quốc tế; (9) Có thu phí.

2. Đối tượng sử dụng

Các đơn vị thuộc Trường Thành viên UEH.

3. Dịch vụ này được sử dụng khi nào, ở đâu

Khi đơn vị có nhu cầu tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc tế thuộc trường thành viên.

4. Quy định, cơ sở thực hiện

3249/QĐ-ĐHKT-QLKHHTQT ban hành 29/11/2019

Hiện tại chưa có Quy định thực hiện của Trường thành viên. Phòng đang thực hiện theo Dự thảo của phòng QLKH-HTQT gửi và quy trình làm việc nội bộ

5. Quy trình/Hướng dẫn

 Đơn vị có nhu cầu tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc tế thuộc trường thành viên cần:

B1: Lập tờ trình đề nghị, kế hoạch và dự trù kinh phí gửi về Phòng Tổng hợp Trường thành viên;

B2: Phòng Tổng hợp Trường thành viên tổng hợp các đăng ký và trình Ban Giám hiệu TRƯỜNG THÀNH VIÊN xét duyệt;

B3: Sau khi được duyệt, đơn vị phối hợp với Phòng Tổng hợp Trường thành viên để lập kế hoạch chi tiết;

B4: Sau khi nhận đủ hồ sơ, Phòng Tổng hợp Trường thành viên sẽ trình Ban Giám hiệu TRƯỜNG THÀNH VIÊN ra quyết định cho phép thực hiện;

B5: Chậm nhất là 02 tuần sau khi hội nghị, hội thảo kết thúc, đơn vị và phòng Tổng hợp rà soát và gửi báo cáo tóm tắt kết quả hội nghị, hội thảo trên hệ thống;

Lưu ý: đơn vị phải trình kế hoạch tổ chức cho Ban Giám hiệu của Trường thuộc UEH thông qua Phòng Tổng hợp chậm nhất 12 tháng (đối với hội thảo quốc gia) trước ngày dự định khai mạc.

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!