Danh mục

Hỗ trợ thông báo đăng ký lịch giảng, lịch thi đến giảng viên Trường Thành viên UEH

1. Giới thiệu

Căn cứ vào kế hoạch đào tạo và kết quả tuyển sinh các bậc hệ trong năm, Phòng Kế hoạch đào tạo – Khảo thí sẽ xây dựng thời khóa biểu và lịch thi dự kiến để giảng viên đăng ký.

2. Đối tượng sử dụng

Viên chức, người lao động UEH, giảng viên thỉnh giảng.

3. Dịch vụ này được sử dụng khi nào, ở đâu

Phòng Tổng hợp Trường thành viên sẽ gửi thông báo của Phòng Kế hoạch đào tạo – Khảo thí đến lãnh đạo khoa và lãnh đạo các bộ môn để triển khai cho giảng viên đăng ký.

4. Quy định, cơ sở thực hiện

- Quyết định số 3292/ QĐ-ĐHKT-KHĐTKT ngày 11/12/2019

- Quyết định số 3816/ QĐ-ĐHKT-KHĐTKT ngày 31/12/2020

- Quyết định số 1257/ QĐ-ĐHKT-KHĐTKT ngày 18/5/2022

- Quyết định số 2063/ QĐ-ĐHKT-KHĐTKT ngày 19/7/2022

5. Quy trình/Hướng dẫn

B1: Sau khi nhận được kế hoạch từ Phòng KHĐT-KT, Phòng Tổng hợp Trường thành viên gửi thông báo về các khoa để triển khai đến giảng viên;

B2: Giảng viên thực hiện đăng ký theo thời gian quy định; tiếp đến là thời gian Trưởng bộ môn duyệt và cuối cùng là Trưởng khoa duyệt;

B3: Các khoa gửi kết quả đăng ký về Phòng KHĐT-KT tổng hợp;

B4: Phòng KHĐT-KT ban hành lịch chính thức gửi về Phòng Tổng hợp Trường thành viên để thông báo đến lãnh đạo khoa và bộ môn.

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!