Danh mục

Tổ chức hội thảo, hội nghị, sự kiện khoa học và công nghệ cấp trường thành viên

1. Giới thiệu

Hội nghị, sự kiện khoa học và công nghệ cấp trường thành viên do Trường thuộc UEH tự chủ lên kế hoạch thực hiện theo ngân sách được cấp hàng năm được thể hiện trong Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường Đại học Kinh tế TP.HCM.

2. Đối tượng sử dụng

Các đơn vị thuộc Trường Thành viên UEH.

3. Dịch vụ này được sử dụng khi nào, ở đâu

Khi đơn vị có nhu cầu tổ chức Hội nghị, sự kiện khoa học và công nghệ cấp trường thành viên.

4. Quy định, cơ sở thực hiện

3249/QĐ-ĐHKT-QLKHHTQT ban hành 29/11/2019

Hiện tại chưa có Quy định thực hiện của Trường thành viên. Phòng đang thực hiện theo Dự thảo của phòng QLKH-HTQT gửi và quy trình làm việc nội bộ

Quy định tổ chức hội thảo

5. Quy trình/Hướng dẫn

Đơn vị có nhu cầu tổ chức cần:

B1: Lập tờ trình đề nghị, kế hoạch và dự trù kinh phí gửi về Phòng Tổng hợp Trường thành viên;

B2: Phòng Tổng hợp Trường thành viên tổng hợp các đăng ký và trình Ban Giám hiệu TRƯỜNG THÀNH VIÊN xét duyệt;

B3: Sau khi được duyệt, đơn vị phối hợp với Phòng Tổng hợp Trường thành viên để lập kế hoạch chi tiết và dự trù kinh phí;

B4: Sau khi nhận đủ hồ sơ Phòng Tổng hợp Trường thành viên sẽ trình Ban Giám hiệu TRƯỜNG THÀNH VIÊN ra quyết định cho phép thực hiện;

B5: Chậm nhất là 02 tuần sau khi hội nghị, hội thảo kết thúc, đơn vị và Phòng Tổng hợp Trường thành viên rà soát và gửi báo cáo tóm tắt kết quả hội nghị, hội thảo trên hệ thống;

Lưu ý: đơn vị phải trình kế hoạch tổ chức cho Ban Giám hiệu TRƯỜNG THÀNH VIÊN thông qua Phòng Tổng hợp chậm nhất 02 tháng trước ngày dự định khai mạc.

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!