Danh mục

Chuẩn đầu ra tin học VB2

Quy định Chuẩn đầu ra kiến thức về công nghệ thông tin trình độ đại học tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh: Link

Sinh viên theo dõi Thông báo Về việc tổ chức ôn, thi và cấp Chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản trên website phòng Đào tạo: Link

Sinh viên theo dõi Thông báo nộp chứng chỉ trước mỗi đợt xét tốt nghiệp theo kế hoạch và thông báo trên website phòng Đào tạo: Link