Danh mục

Hủy đăng ký học phần

Mô tả ngắn gọn: 

Hủy học phần là hủy các học phần do Phòng Đào tạo đã đăng ký cho sinh viên theo chương trình học hoặc các học phần do sinh viên đăng ký thêm. Trong thời gian khóa học của sinh viên đăng ký học phần, sinh viên có quyền hủy các học phần trong tài khoản cá nhân của sinh viên. Sau khi có thời khóa biểu chính thức, Phòng Đào tạo sẽ hủy các học phần không đủ số lượng sinh viên đăng ký.

Hướng dẫn xử lý trường hợp lớp học phần bị hủy

  • Sau khi kết thúc thời gian nộp học phí, phòng Kế hoạch đào tạo – Khảo thí thông báo thời khóa biểu chính thức. Những lớp học phần không đủ số lượng tối thiểu để mở lớp sẽ bị hủy.

Sinh viên có lớp học phần bị tình trạng “Hủy” sẽ thực hiện chuyển lớp học phần theo thông báo hướng dẫn của Phòng Đào tạo trên website: https://student.ueh.edu.vn/ mục “Đăng ký học phần”. Trường hợp, sinh viên không tìm được lịch học phù hợp để chuyển lớp hoặc không còn nhu cầu học, không phản hồi, khoản học phí này sẽ được chuyển vào mục "Tài chính sinh viên" trong tài khoản sinh viên và sẽ được cấn trừ trực tiếp vào các lớp học phần khi sinh viên đăng ký lớp mới.


Các câu hỏi thường gặp

Đã hết thời gian hủy học phần theo quy định mà em muốn hủy học phần giờ phải làm như thế nào?

Trả lời: Em làm "Giấy đề nghị hủy học phần" theo mẫu trên website: daotao.ueh.edu.vn, mục biểu mẫu, và nộp lại Phòng Đào tạo. Tùy từng trường hợp cụ thể, Phòng Đào tạo sẽ hỗ trợ.