Danh mục

Học phần Khoá luận tốt nghiệp

Trong thời gian đăng ký học phần, các sinh viên thỏa điều kiện được đăng ký học phần Khoá luận tốt nghiệp, có khối lượng là 10 tín chỉ, áp dụng đối với sinh viên hệ Đại học chính quy. Tùy theo đặc thù của từng ngành/chuyên ngành, Phòng Đào tạo phối hợp với Khoa/viện đào tạo sẽ phổ biến cho sinh viên:

- Các điều kiện để sinh viên được đăng ký làm Khoá luận tốt nghiệp;

- Hình thức và thời gian làm Khoá luận tốt nghiệp;

- Hình thức chấm Khoá luận tốt nghiệp;

- Nhiệm vụ của giảng viên hướng dẫn; trách nhiệm của bộ môn và khoa đối với sinh viên trong thời gian làm Khoá luận tốt nghiệp.

Tùy theo đặc điểm của từng ngành/chuyên ngành, Khoa/Viện đào tạo có thể đề xuất các hình thức khác thay thế cho học phần Khóa luận tốt nghiệp, với một trong các hình thức sau:

- Học phần thay thế;

- Học kỳ doanh nghiệp;

- Thực tập – Chuyên đề tốt nghiệp;

- Thực tập – Học phần thay thế;

- Kiến tập và các các hình thức kết hợp.

Thông báo mới: 

Thông báo Kế hoạch thực tập và xét tốt nghiệp khóa 45 và các khóa cũ – ĐHCQ (các chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp, Kế toán công, và Kiểm toán)

https://daotao.ueh.edu.vn/tin-tuc/tin-thuong-xuyen/thong-tin-tot-nghiep/4/1/2022-5-31-thong-bao-ke-hoach-thuc-tap-va-xet-tot-nghiep-khoa-45-va-cac-khoa-cu--dhcq-cac-chuyen-nganh-ke-toan-doanh-nghiep-ke-toan-cong-va-kiem-toan

Kế hoạch thực tập và xét tốt nghiệp Khóa 45 và các khóa cũ - ĐHCQ, đợt 2 học kỳ đầu năm 2023

https://daotao.ueh.edu.vn/tin-tuc/tin-thuong-xuyen/thong-tin-tot-nghiep/4/1/2022-10-17-ke-hoach-thuc-tap-va-xet-tot-nghiep-khoa-45-va-cac-khoa-cu---dhcq-dot-2-hoc-ky-dau-nam-2023

Kế hoạch thực tập và xét tốt nghiệp Khoá 23.1 và các khóa cũ - Văn bằng 2 ĐHCQ, học kỳ đầu năm 2023

https://daotao.ueh.edu.vn/tin-tuc/tin-thuong-xuyen/thong-tin-tot-nghiep/4/2/2022-10-17-ke-hoach-thuc-tap-va-xet-tot-nghiep-khoa-231-va-cac-khoa-cu---van-bang-2-dhcq-hoc-ky-dau-nam-2023

Kế hoạch thực tập và xét tốt nghiệp Khoá 23.2 – Văn bằng 2 ĐHCQ (Ngoại thương, Tài chính), học kỳ đầu năm 2023

https://daotao.ueh.edu.vn/tin-tuc/tin-thuong-xuyen/thong-tin-tot-nghiep/4/2/2022-10-17-ke-hoach-thuc-tap-va-xet-tot-nghiep-khoa-232--van-bang-2-dhcq-ngoai-thuong-tai-chinh-hoc-ky-dau-nam-2023

Kế hoạch thực tập và xét tốt nghiệp Khoá 26.1 và các khóa cũ - Liên thông ĐHCQ, học kỳ đầu năm 2023

https://daotao.ueh.edu.vn/tin-tuc/tin-thuong-xuyen/thong-tin-tot-nghiep/4/3/2022-10-17-ke-hoach-thuc-tap-va-xet-tot-nghiep-khoa-261-va-cac-khoa-cu---lien-thong-dhcq-hoc-ky-dau-nam-2023

Kế hoạch thực tập và xét tốt nghiệp Khoá 26.2 - Liên thông ĐHCQ, học kỳ đầu năm 2023 (trừ Tài chính, Ngân hàng, Thương mại điện tử)

https://daotao.ueh.edu.vn/tin-tuc/tin-thuong-xuyen/thong-tin-tot-nghiep/4/3/2022-10-17-ke-hoach-thuc-tap-va-xet-tot-nghiep-khoa-262---lien-thong-dhcq-hoc-ky-dau-nam-2023-tru-tai-chinh-ngan-hang-thuong-mai-dien-tu