Danh mục

Chuẩn đầu ra Tin học các ngành/chuyên ngành

Chuẩn đầu ra là chuẩn yêu cầu đối với mỗi sinh viên phải đạt được khi được công nhận tốt nghiệp. Ngoài các yêu cầu về kiến thức chung, kiến thức ngành/chuyên ngành, kiến thức bổ trợ cho từng chương trình đào tạo tiên tiến quốc tế UEH, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng, sinh viên còn phải đạt chuẩn đối với tin học và ngoại ngữ.

Chi tiết: 

Chuẩn đầu ra là chuẩn yêu cầu đối với mỗi sinh viên phải đạt được khi được công nhận tốt nghiệp. Ngoài các yêu cầu về kiến thức chung, kiến thức ngành/chuyên ngành, kiến thức bổ trợ cho từng chương trình đào tạo tiên tiến quốc tế UEH, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng, sinh viên còn phải đạt chuẩn đối với tin học và ngoại ngữ được quy định trong chương trình đào tạo tương ứng mỗi hệ, khóa, ngành, chuyên ngành đào tạo.

Đối với tin học và ngoại ngữ, sinh viên cần lưu ý:

- Chuẩn đầu ra về kỹ năng và kiến thức tin học được quy định tại quyết định số 2784/QĐ-ĐHKT-QLĐT ngày 25/9/2019 Link với yêu cầu:

       + Chuẩn đầu ra tin học cơ bản (IC3): sinh viên phải nộp chứng chỉ tin học quốc tế IC3 trước khi đăng ký xét tốt nghiệp. Không áp dụng đối với sinh viên thuộc các ngành/chuyên ngành: Hệ thống thông tin kinh doanh, Hệ thống hoạch định nguồn nhân lực, Thương mại điện tử và Công nghệ phần mềm.

      + Chuẩn đầu ra tin học chuyên ngành được giảng dạy trong chương trình đào tạo nhằm trang bị kỹ năng và kiến thức về công nghệ thông tin bổ trợ chuyên môn chuyên ngành đào tạo cho sinh viên. Thể hiện tại Phụ lục 1 và Phụ lục 2 của Quyết định số 2784/QĐ-ĐHKT-QLĐT ngày 25/9/2019

- Quy định Chuẩn đầu ra kiến thức về Công nghệ thông tin trình độ đại học tại UEH (Áp dụng các khóa tuyển sinh trong năm 2023) Link

- Sinh viên tham khảo và theo dõi thông tin chi tiết về chuẩn đầu ra tại website Ban Đào tạo

- Thông báo kết quả xét chuẩn đầu ra công nghệ thông tin Khoá 47, 48, 49 ĐHCQ – Đợt tháng 3 năm 2024 Link

- Thông báo nộp chứng chỉ IC3 xét tốt nghiệp Khóa 42, 43, 44, 45, 46 – Đại học chính quy, đợt 2 năm 2024 Link

 

 

 

 

 

 

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!