Danh mục

Học bổng Hỗ trợ học tập - PHVL

Học bổng Hỗ trợ học tập

1. Đối tượng: Sinh viên Đại học chính quy

- Dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn ngoài các đối tượng chính sách, có kết quả học tập từ trung bình khá và kết quả rèn luyện từ loại khá trở lên, không bị kỷ luật từ mức khiển trách trong học kỳ xét học bổng và còn trong chỉ tiêu cấp học bổng.

- Dành cho tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn ngoài các đối tượng chính sách và còn trong chỉ tiêu cấp học bổng.

2. Trị giá học bổng

  • Học bổng toàn phần:

+ Trị giá: Bằng 100% mức học phí trung bình của 15 tín chỉ (được tính tương đương với 1  học  kỳ) của từng khóa xét học bổng tương ứng;

+ Cấp cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và có kết quả học tập từ 6.5 trở lên, kết quả rèn luyện đạt từ loại Tốt trở lên.

  • Học bổng bán phần:

+ Trị giá: Bằng 50% mức học phí trung bình của 15 tín chỉ (được tính tương đương với 1 học  kỳ) của từng khóa xét học bổng tương ứng;

+ Cấp cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và có kết quả học tập từ 6.0 trở lên, kết quả rèn luyện đạt từ loại Khá trở lên.

3. Căn cứ để xét học bổng

Căn cứ để xét học bổng là kết quả học tập (điểm trung bình tích lũy) và kết quả rèn luyện (điểm rèn luyện) của học kỳ trước đó.

4. Điều kiện tham gia học bổng

– Sinh viên thuộc diện mồ côi, hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc có hoàn cảnh gia đình khó khăn;

– Có kết quả học tập đạt từ Trung bình khá trở lên và kết quả rèn luyện từ loại Khá trở lên;

– Đối với tất cả học phần đăng ký trong học kỳ trước đó đạt từ 5.0 điểm trở lên;

– Không bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên trong học kỳ xét;

– Chưa nhận bất kỳ học bổng nào có giá trị tương đương từ 01 (một) suất học bổng toàn phần trở lên trong học kỳ xét.

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!