Danh mục

Xếp hạng tốt nghiệp - PHVL

Xếp hạng tốt nghiệp cho sinh viên được xem xét dựa trên thang điểm xếp loại học lực theo điểm trung bình tích lũy và điểm trung bình chung tích lũy toàn khóa của sinh viên khi tốt nghiệp. 

Hạng tốt nghiệp của sinh viên có kết quả học tập toàn khóa loại xuất sắc và giỏi sẽ bị giảm đi một mức, nếu rơi vào một trong các trường hợp sau:

-Có số tín chỉ của các học phần phải học lại vượt quá 5% so với tổng số tín chỉ quy định cho toàn chương trình đào tạo.

-Đã bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên trong thời gian học.

Sinh viên có thể tham khảo tại Điều 23, Quy định “Tổ chức và quản lý đào tạo trình độ đại học, hình thức đào tạo chính quy theo hệ thống tín chỉ tại Phân hiệu Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh tại tỉnh Vĩnh Long” (Ban hành kèm theo Quyết định số 825/QĐ-ĐHKT-PHVL ngày 25 tháng 3 năm 20122 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh).

Link Quy định: xem tại đây

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!