Danh mục

Chuyển trường - PHVL

1. Sinh viên được chuyển trường nếu có các điều kiện sau:

- Không là sinh viên trình độ năm nhất hoặc năm cuối khóa, không thuộc diện bị xem xét buộc thôi học và còn đủ thời gian học tập.

- Sinh viên đạt điều kiện trúng tuyển của chương trình, ngành đào tạo cùng khóa tuyển sinh tại nơi chuyển đến.

- Nơi chuyển đến có đủ các điều kiện bảo đảm chất lượng, chưa vượt quá năng lực đào tạo đối với chương trình, ngành đào tạo đó theo quy đinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Được sự đồng ý của Hiệu Trưởng trường xin chuyển đi và trường xin chuyển đến

-Trong thời gian học tập, nếu gia đình chuyển nơi cư trú hoặc sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn, cần thiết phải chuyển trường gần nơi cư trú của gia đình để thuận lợi trong học tập.

- Sinh viên không thuộc diện đang trong thời gian bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên.

Sinh viên có thể tham khảo tại Điều 25, Quy định “Tổ chức và quản lý đào tạo trình độ đại học, hình thức đào tạo chính quy theo hệ thống tín chỉ tại Phân hiệu Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh tại tỉnh Vĩnh Long” (Ban hành kèm theo Quyết định số 825/QĐ-ĐHKT-PHVL ngày 25 tháng 3 năm 20122 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh) để biết quy trình nộp đơn xin chuyển trường.

Link Quy định: xem tại đây

2. Sinh viên thuộc diện thôi học do không hoàn thành chương trình đào tạo có nhu cầu chuyển sang học tại theo hình thức Vừa làm vừa học (tại chức)

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!