Danh mục

Rút học phí - PHVL

Căn cứ “Giấy đề nghị hủy học phần và rút học phí của sinh viên” theo Quy định đăng ký và hủy học phần đã đăng ký của sinh viên CQ trong đào tạo hệ thống tín chỉ tại trường Đại học Kinh tế TP.HCM (link: http://daotao.ueh.edu.vn/qui-che/1/2015-12-31-quy-dinh-dang-ky-va-huy-hoc-phan-da-dang-ky-cua-sinh-vien-dai-hoc-chinh-quy-trong-dao-tao-theo-he-thong-tin-chi-tai-truong-dai-hoc-kinh-te-tpho-chi-minh)

 

Phòng Đào tạo và Phòng Tài chính – Kế toán xem xét duyệt và hoàn trả vào tài khoản sinh viên (sinh viên tra cứu trong tài khoản sinh viên trên website: student.ueh.edu.vn). Số tiền được hoàn trả sẽ được cấn trừ  khi sinh viên đăng ký học phần mới trong đợt kế tiếp với số tiền tương ứng. Hoặc theo yêu cầu của sinh viên, số tiền hoàn trả sẽ được chuyển trực tiếp vào tài khoản ngân hàng mà sinh viên ghi trong giấy đề nghị hủy học phần.

Mẫu đề nghị hủy học phần: www.ueh.edu.vn/vinh-long, mục biểu mẫu.                                         

                                                                             

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!