Danh mục

Chuẩn đầu ra tiếng Anh các ngành/chuyên ngành

Chuẩn đầu ra là chuẩn yêu cầu đối với mỗi sinh viên phải đạt được khi được công nhận tốt nghiệp. Ngoài các yêu cầu về kiến thức chung, kiến thức ngành/chuyên ngành, kiến thức bổ trợ cho từng chương trình đào tạo tiên tiến quốc tế UEH, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng, sinh viên còn phải đạt chuẩn đối với tin học và ngoại ngữ.

Chi tiết: 

Chuẩn đầu ra là chuẩn yêu cầu đối với mỗi sinh viên phải đạt được khi được công nhận tốt nghiệp. Ngoài các yêu cầu về kiến thức chung, kiến thức ngành/chuyên ngành, kiến thức bổ trợ cho từng chương trình đào tạo tiên tiến quốc tế UEH, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng, sinh viên còn phải đạt chuẩn đối với tin học và ngoại ngữ được quy định trong chương trình đào tạo tương ứng mỗi hệ, khóa, ngành, chuyên ngành đào tạo.

Sinh viên tham khảo và theo dõi thông tin chi tiết về chuẩn đầu ra tại website phòng Đào tạo: daotao.ueh.edu.vn , mục Thông báo mới, Xét tốt nghiệp

Khóa 44 - ĐHCQ: http://daotao.ueh.edu.vn/tin-tuc/tin-thuong-xuyen/thong-tin-tot-nghiep/1/2021-4-27-thong-bao-dieu-kien-xet-tot-nghiep-doi-voi-khoa-44-dai-hoc-chinh-quy-va-dai-hoc-chinh-quy-chuong-trinh-chat-luong-cao

Khóa 45 - ĐHCQ: http://daotao.ueh.edu.vn/tin-tuc/tin-trong-nam/thong-tin-tot-nghiep/2022-7-22-thong-bao-dieu-kien-xet-tot-nghiep-doi-voi-khoa-45---dai-hoc-chinh-quy

Khóa 46 - ĐHCQ: https://daotao.ueh.edu.vn/tin-tuc/tin-trong-nam/thong-tin-tot-nghiep/2022-8-17-thong-bao-nop-cac-chung-chi-xet-chuan-dau-ra-khoa-46---dai-hoc-chinh-quy-dot-2-nam-2022 

Thông báo 

Thông báo nộp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế xét tốt nghiệp Khóa 40, 41, 42, 43, 44 - Đại học chính quy, học kỳ cuối năm 2022

https://daotao.ueh.edu.vn/tin-tuc/tin-trong-nam/thong-tin-tot-nghiep/2022-10-10-thong-bao-nop-chung-chi-tieng-anh-quoc-te-xet-tot-nghiep-khoa-40-41-42-43-44---dai-hoc-chinh-quy-hoc-ky-cuoi-nam-2022