Danh mục

Chuyển điểm học phần tiếng Anh

Căn cứ Quy định học tiếng Anh và Chuẩn trình độ tiếng Anh đối với sinh viên đại học chính quy tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh:

Khóa 49 ĐHCQ: Link

Khóa 47, 48 ĐHCQ: Link

- Phòng Đào tạo nhận đề nghị chuyển điểm quy đổi các học phần tiếng Anh theo thông báo đầu mỗi học kỳ tại website: daotao.ueh.edu.vn

 Học kỳ

Thời gian nhận

Thời gian công bố kết quả

HK  đầu

Hai tuần đầu tháng 3

Tuần thứ 4 tháng 3

HK cuối

Hai tuần đầu tháng 9 (đầu khóa học)

Tuần thứ 4 tháng 9

      Ngoài thời gian trên, nhà trường nhận Chứng chỉ tiếng Anh Quốc tế để xét đạt chuẩn trước 02 (hai) tuần thời điểm xét tốt nghiệp

- Sinh viên nộp giấy đề nghị chuyển điểm quy đổi học phần tiếng Anh, ghi rõ nguyện vọng và nộp kèm bản sao chứng chỉ (bản photo có chứng thực) cho phòng Đào tạo;

- Sinh viên lưu ý theo dõi bảng điểm học kỳ để đảm bảo điểm đã được cập nhật chính xác.