Danh mục

Giới thiệu tổng quan

Giới thiệu tổng quan (Các Ban trực thuộc Đoàn – Hội, CLB/Đ/N học thuật, sở thích … Giới thiệu cần có cách thức tham gia, địa chỉ đầu mối liên hệ, xem thông tin và các hoạt động nổi bật …)

 - Cơ cấu bộ máy Đoàn trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

+ Ban Chấp hành Đoàn trường: 27 đồng chí

+ Ban Thường vụ Đoàn trường: 9 đồng chí

+ Ủy Ban Kiểm tra Đoàn trường: 5 đồng chí

+ Cơ sở Đoàn trực thuộc: 14 Đoàn khoa/viện, 01 chi đoàn cán bộ viên chức khối quản lý.

+ Ban chuyên môn: 03, bao gồm: Ban Tổ chức – Xây dựng Đoàn trường, Ban Học tập – Nghiên cứu khoa học – Quan hệ Quốc tế Đoàn trường, Ban Phong trào – Tình nguyện Đoàn trường.

+ Câu lạc bộ, đội, nhóm trực thuộc: 02 cấp trường, 02 cấp khoa

  • Cơ cấu bộ máy Hội sinh viên Việt Nam trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chi Minh

+ Ban Chấp hành HSV trường: 27 đồng chí

+ Ban Thư ký HSV trường: 9 đồng chí

+ Ban Kiểm tra HSV trường: 5 đồng chí

+ Cơ sở Hội trực thuộc: 14 Liên chi hội sinh viên khoa/KTX

+ Ban chuyên môn: 02, bao gồm: Ban Tổ chức – Xây dựng HSV trường, Ban Tình nguyện – Hỗ trợ sinh viên.

+ CLB/Đ/N: 10 cấp trường, 16 cấp khoa

  • Thông tin chi tiết: http://youth.ueh.edu.vn/

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!