Danh mục

Đề án tuyển sinh hàng năm

  • Thông tin Tuyển sinh đại học năm 2023 của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (Đào tạo tại cơ sở TP. Hồ Chí Minh – Mã đăng ký xét tuyển: KSA): click here
  • Đề án Tuyển sinh đại học năm 2022 của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (Đào tạo tại cơ sở TP. Hồ Chí Minh – Mã đăng ký xét tuyển: KSA): click here
  • Đề án tuyển sinh Đại học năm 2021 của Trường Đại học Kinh tế TP.HCM (Đào tạo tại cơ sở TP. Hồ Chí Minh - Mã đăng ký xét tuyển: KSA): click here
  • Đề án tuyển sinh Đại học năm 2020 của Trường Đại học Kinh tế TP.HCM (Đào tạo tại cơ sở TP. Hồ Chí Minh - Mã đăng ký xét tuyển: KSA): click here
  • Đề án tuyển sinh Đại học năm 2019 của Trường Đại học Kinh tế TP.HCM (Đào tạo tại cơ sở TP. Hồ Chí Minh - Mã đăng ký xét tuyển: KSA): click here