Danh mục

Học bổng doanh nghiệp

Học bổng doanh nghiệp: là học bổng được các cá nhân, đơn vị ngoài UEH (đơn vị tài trợ) cấp cho sinh viên bằng nhiều hình thức được UEH liên kết, tiếp nhận và triển khai trong năm.

Thời gian triển khai, đối tượng xét học bổng, số suất và trị giá học bổng sẽ do đơn vị tài trợ quy định.

Người học xem thông tin chi tiết về các học bổng doanh nghiệp tại link

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!