Danh mục

Tra cứu học phí chung

Hệ thống quản lý căn cứ số tín chỉ, số học phần và thời khóa biểu của sinh viên sau khi đăng ký học phần. Căn cứ quy định đóng học phí trong học kỳ của phòng Tài chính – Kế toán. Sinh viên có thể tra cứu quá trình đóng học phí tương ứng với từng học kỳ trong tài khoản sinh viên (được trường cung cấp vào đầu khóa học) qua website: student.ueh.edu.vn ; mục: "Tài khoản sinh viên" 

 

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!