Danh mục

Học bổng Khuyến khích học tập

 1. Các mức học bổng xác định như sau:

1.1. Đối với sinh viên các khóa:

- Mức học bổng loại xuất sắc: Bằng 150% suất học bổng toàn phần, áp dụng cho sinh viên có kết quả học tập từ loại xuất sắc và điểm rèn luyện đạt xuất sắc.

- Mức học bổng loại giỏi: Bằng suất học bổng toàn phần, áp dụng cho sinh viên có kết quả học tập từ loại giỏi trở lên và điểm rèn luyện đạt loại tốt trở lên.

- Mức học bổng loại khá: Bằng suất học bổng bán phần, áp dụng cho sinh viên có kết quả học tập từ loại khá trở lên và điểm rèn luyện đạt loại khá trở lên.

1.2. Đối với tân sinh viên: xét cấp học bổng căn cứ vào chỉ tiêu phân bổ học bổng UEH.

2. Căn cứ xét học bổng UEH

1. Điểm trung bình tích lũy và điểm rèn luyện của học kỳ trước là căn cứ xét học bổng cho học kỳ hiện tại. Cụ thể:

– Điểm trung bình tích lũy (sau đây gọi là kết quả học tập) là điểm trung bình có hệ số (số tín chỉ của học phần) của tất cả điểm toàn bộ học phần sinh viên đăng ký học thuộc chương trình đào tạo thứ nhất trong học kỳ xét học bổng được tính theo công thức sau:

Text

Description automatically generated

Trong đó:

ĐTBTL_XHB: điểm trung bình tích lũy xét học bổng.

Đi: điểm toàn bộ học phần của học phần i.

ai: số tín chỉ của học phần i tham gia xét học bổng.

n: số học phần sinh viên đăng ký học thuộc chương trình đào tạo thứ nhất trong học kỳ xét học bổng. Bao gồm tất cả học phần trả nợ, cải thiện, tự chọn; không tính các học phần chuyển điểm (kể cả học phần Tiếng Anh); không tính học phần Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và ngoại ngữ 2.

– Điểm rèn luyện (sau đây gọi là kết quả rèn luyện) được căn cứ theo Quyết định số 3193/QĐ-ĐHKT-CTCT ngày 28 tháng 9 năm 2015 của Hiệu trưởng về Quy định Đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên đại học chính quy.

2. Đối với tân sinh viên, căn cứ xét học bổng là điểm xét tuyển đầu vào UEH hoặc theo quy định của Đề án tuyển sinh Đại học chính quy của trường.

 3. Điều kiện được xét học bổng khuyến khích học tập UEH

3.1. Sinh viên được xét học bổng khuyến khích học tập UEH cần thỏa mãn các điều kiện sau:

- Có kết quả học tập và kết quả rèn luyện từ loại khá trở lên;

- Đạt 5 điểm trở lên (theo thang điểm 10) đối với tất cả học phần đăng ký trong học kỳ được tính vào điểm trung bình tích lũy xét học bổng;

- Số tín chỉ sinh viên đăng ký trong học kỳ (∑ ai) phải lớn hơn hoặc bằng 15 tín chỉ. Các trường hợp đặc biệt, Trường sẽ xem xét cụ thể và thông báo cho sinh viên biết.

- Không bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên trong học kỳ xét học bổng;

- Chưa nhận bất kỳ học bổng nào tương đương với 01 suất học bổng toàn phần của học bổng UEH.

3.2. Tân sinh viên được xét học bổng  khuyến khích học tập UEH cần thỏa các điều kiện sau:

- Có điểm xét tuyển đầu vào xét thứ tự từ trên xuống theo chỉ tiêu phân bổ học bổng UEH;

- Chưa nhận bất kỳ học bổng nào tương đương với 01 suất học bổng toàn phần của học bổng UEH.

4. Nguyên tắc xét cấp học bổng KKHT, căn cứ:

- Sinh viên không phải nộp đơn đề nghị cấp học bổng khuyến khích học tập UEH.

- Căn cứ vào số tiền dành cho học bổng khuyến khích học tập UEH, DSA sẽ phân phối số suất học bổng theo từng chuyên ngành, từng khóa học.

- Hội đồng xét học bổng sẽ tiến hành xét, cấp học bổng theo kết quả học tập và kết quả

rèn luyện của sinh viên sắp xếp theo thứ tự:

+ Mức học bổng: Xuất sắc, Giỏi, Khá;

      + Trong từng mức học bổng: Kết quả học tập từ cao đến thấp;

  + Trường hợp bằng kết quả học tập: Kết quả rèn luyện từ cao đến thấp.

Nếu số lượng sinh viên đủ điều kiện được cấp học bổng nhiều hơn số suất học bổng được phân bổ thì xét cấp theo thứ tự từ trên xuống đến khi hết số suất học bổng được xác định.

Lưu ý: UEH xác định mốc thời gian chốt dữ liệu kết quả học tập linh động trong kỳ. Sau thời gian này, các trường hợp cộng điểm thưởng Nghiên cứu khoa học sẽ không điều chỉnh điểm trung bình xét học bổng.

Tham khảo thêm Quy định về chính sách học bổng cho sinh viên Đại học chính quy trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh: https://dsa.ueh.edu.vn/quy-dinh-quy-trinh/quy-dinh/quy-dinh-chinh-sach-hoc-bong-ueh/

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!