Danh mục

Thời khóa biểu

Sinh viên có thể xem, tra cứu thời khóa biểu dự kiến, thời khóa biểu chính thức của các Khóa, Hệ đào tạo của UEH tại website của phòng Kế hoạch đào tạo – Khảo thí: khdtkt.ueh.edu.vn

Ngoài ra

Trong thời gian đăng ký học phần sinh viên có thể tham khảo thời khóa biểu dự kiến để đăng ký trong tài khoản sinh viên trên website: student.ueh.edu.vn, mục “Đăng ký học phần”

Sinh viên tra cứu thời khóa biểu đã đăng ký trong tài khoản sinh viên trên website: student.ueh.edu.vn, mục: “Lịch học”, thời khóa biểu chi tiết  theo mục “TKB tuần”  hoặc tổng hợp theo mục “TKB thứ - tiết”