Danh mục

Công trình thanh niên

Công trình thanh niên là sản phẩm, đồng thời là phương thức hoạt động của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhằm tạo môi trường phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ trong thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị; tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, qua đó giúp đoàn viên, thanh niên rèn luyện về chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Công trình thanh niên là sản phẩm cụ thể, định lượng được; do tổ chức Đoàn, đoàn viên, thanh niên thực hiện và được Đoàn cấp trên trực tiếp quyết định công nhận.

Công trình thanh niên tiêu biểu là công trình đảm bảo các yêu cầu đối với một công trình thanh niên theo quy định của Hướng dẫn này; đồng thời thực sự tiêu biểu về phương thức tổ chức thực hiện, tính sáng tạo phù hợp thực tiễn và có khả năng nhân rộng. Công trình thanh niên tiêu biểu do Đoàn cấp trên xem xét, công nhận đối với các công trình do cơ sở Đoàn trực thuộc thực hiện.

  • Yêu cầu về công trình thanh niên:

Công trình thanh niên phải đạt được các yêu cầu sau:

+ Được việc: Công trình giải quyết những việc khó, thiết thực trong đời sống và công tác; nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, mang lại giá trị kinh tế cao; đóng góp chung cho cộng đồng; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc; tạo hiệu ứng tốt trong công tác giáo dục của Đoàn.

+ Được người: Tạo môi trường thuận lợi để đoàn viên, thanh niên rèn luyện, cống hiến; khơi dậy tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết của tuổi trẻ trong việc đóng góp sức lực, trí tuệ cho quá trình phát triển đất nước và thành phố; thể hiện sự sáng tạo, đổi mới, tính xung kích, dám nghĩ, dám làm của đoàn viên, thanh niên trong tham gia thực hiện công trình.

+ Được tổ chức: Thu hút, tập hợp đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia, góp phần thực hiện tốt các phong trào, cuộc vận động của tổ chức Đoàn, qua đó nâng cao vị thế của tổ chức tại địa phương, đơn vị; tổ chức được các phong trào thi đua trong triển khai thực hiện công trình; phát hiện nhân tố mới, xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn và tham gia xây dựng Đảng gắn với việc phát triển đoàn viên mới, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp.

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!