Danh mục

Giải thưởng UEH Youth Awards

Giải thường nhằm ghi nhận và vinh danh mô hình, giải pháp được áp dụng thực hiện hiệu quả trong thực tiễn; những sự kiện, hoạt động tiêu biểu gắn liền với trọng tâm công tác Đoàn - Hội UEH, có nhiều điểm mới, sáng tạo, thực hiện có hiệu quả, tạo dấu ấn nổi bật và thu hút đông đảo Đoàn viên, sinh viên.

Các hạng mục giải thưởng:

- Giải thưởng “Thực hiện xuất sắc công tác Đoàn - Hội, dẫn đầu phong trào thi đua khen thưởng”

+ Hạng mục: Đơn vị xuất sắc dẫn đầu khối khoa/Viện/KTX.

+ Hạng mục: Đơn vị xuất sắc dẫn đầu khối CLB/Đội/Nhóm.

- Giải thưởng “Mô hình, giải pháp và công trình tiêu biểu”

+ Hạng mục: Mô hình, giải pháp hiệu quả.

+ Hạng mục: Công trình thanh niên UEH tiêu biểu.

- Giải thưởng “Chương trình, hoạt động tiêu biểu trong các lĩnh vực”

+ Hạng mục: Hoạt động tiêu biểu trong lĩnh vực giáo dục.

+ Hạng mục: Hoạt động tiêu biểu trong lĩnh vực học thuật, nghiên cứu khoa học.

+ Hạng mục: Hoạt động tiêu biểu trong lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, thể thao.

+ Hạng mục: Hoạt động tiêu biểu trong lĩnh vực tình nguyện.

- Giải thưởng “Mô hình, giải pháp, công trình, chương trình, hoạt động triển vọng”

Quy trình thực hiện  xét giải thưởng UEH youth Awards

  • Đối với giải thưởng “Thực hiện xuất sắc công tác Đoàn - Hội, dẫn đầu phong trào thi đua khen thưởng”

Ban Thường vụ Đoàn, Ban Thư ký HSV thực hiện họp xét giải thưởng dựa trên báo cáo thang điểm của từng đơn vị. Từ đó đánh giá và thực hiện xếp hạng thi đua của các cơ sở Đoàn - Hội, chọn ra các đơn vị xuất sắc dẫn đầu để trao giải thưởng Nhất, Nhì và Ba đối với từng hạng mục giải thưởng.

-  Đối với các giải thưởng “Mô hình, sáng kiến và công trình tiêu biểu”, “Chương trình, hoạt động tiêu biểu trong các lĩnh vực” và “Mô hình, giải pháp, công trình, chương trình, hoạt động triển vọng”

+ Đăng ký, gửi hồ sơ tham gia giải thưởng

Các cơ sở Đoàn - Hội và CLB/Đội/Nhóm các cấp gửi hồ sơ đề xuất xét trao giải thưởng. Bản mềm về email: youth@ueh.edu.vn và bản cứng về Văn phòng trường B2-603.

Hồ sơ gồm có:

  • Báo cáo thuyết minh về kết quả triển khai, thực hiện mô hình, giải pháp, công trình, hoạt động tiêu biểu (theo mẫu gửi kèm).

  • Mẫu 1: Mô hình, giải pháp và công trình tiêu biểu.

  • Mẫu 2: Chương trình, hoạt động tiêu biểu.

  • Tài liệu về kế hoạch tổ chức chương trình, hoạt động.

  • Các hình ảnh, sản phẩm minh họa.

+ Hội đồng 1 (Hội đồng xét chọn) tiến hành xét chọn

  • Ban Tổ chức - Xây dựng Đoàn trường và Ban Tổ chức - Xây dựng HSV trường tổng hợp hồ sơ đề xuất xét trao giải thưởng và trình Hội đồng 1 (Hội đồng xét chọn chính) xem xét.

  • Hội đồng 1 (Hội đồng xét chọn) tiến hành thẩm định, họp đánh giá và chọn ra mô hình, giải pháp, công trình, hoạt động tiêu biểu. Ở mỗi hạng mục giải thưởng, sẽ chọn ra 03 hồ sơ tiêu biểu trở thành đề cử cho các giải thưởng.

+ Hội đồng 2 (Hội đồng mở rộng) tiến hành bình chọn

Ban Thường vụ Đoàn, Ban Thư ký HSV trường tổ chức Hội nghị bỏ phiếu bình chọn. Tại đây Hội đồng 2 (Hội đồng mở rộng) tiến hành thảo luận và bỏ phiếu kín chọn ra mô hình, giải pháp, công trình, hoạt động tiêu biểu nhất và mô hình, giải pháp, công trình, hoạt động triển vọng nhất nhận giải thưởng UEH Youth Awards.

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!