Danh mục

Hủy đăng ký học phần

Mô tả ngắn gọn: 

Hủy học phần là hủy các học phần do Ban Đào tạo đã đăng ký cho sinh viên theo chương trình học hoặc các học phần do sinh viên đăng ký thêm. Trong thời gian khóa học của sinh viên đăng ký học phần, sinh viên có quyền hủy các học phần trong tài khoản cá nhân của sinh viên. Sau khi có thời khóa biểu chính thức, Ban Đào tạo sẽ hủy các học phần không đủ số lượng sinh viên đăng ký.

Hướng dẫn xử lý trường hợp lớp học phần bị hủy

- Sau khi kết thúc thời gian nộp học phí, phòng Kế hoạch đào tạo – Khảo thí thông báo thời khóa biểu chính thức. Những lớp học phần không đủ số lượng tối thiểu để mở lớp sẽ bị hủy.

- Sinh viên có lớp học phần bị tình trạng “Hủy” sẽ thực hiện chuyển lớp học phần theo thông báo hướng dẫn của Ban Đào tạo trên website mục “Đăng ký học phần”. Trường hợp, sinh viên không tìm được lịch học phù hợp để chuyển lớp hoặc không còn nhu cầu học, không phản hồi, khoản học phí này sẽ được chuyển vào mục "Tài chính sinh viên" trong tài khoản sinh viên và sẽ được cấn trừ trực tiếp vào các lớp học phần khi sinh viên đăng ký lớp mới.

Hướng dẫn trường hợp sinh viên có yêu cầu hủy học phần sau thời gian đăng ký học phần, do hoàn cảnh cá nhân (bận đi công tác, lý do sức khỏe, gia cảnh, lý do khách quan khác...)

- Sinh viên gửi "Giấy đề nghị hủy học phần" theo mẫu tại: link qua email qldt_ctsv@ueh.edu.vn theo thời gian cụ thể cho từng học kỳ trong Kế hoạch đăng ký học phần;

- Thời hạn nộp phiếu hủy học phần đối với:

+ Hủy học phần chưa đóng học phí: trước ngày thông báo TKB chính thức 10 ngày;

+ Hủy học phần đã đóng học phí và đề nghị được rút học phí: trước ngày thông báo TKB chính thức 10 ngày;

+ Hủy học phần đã đóng học phí và không rút học phí: trước ngày thi kết thúc học phần của học phần hủy 10 ngày.

Các thông báo liên quan 

- Danh sách các lớp học phần hủy và Thời khóa biểu chính thức – Học kỳ cuối năm 2024 – Đại học chính quy: Link

 

 

 

 

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!