Danh mục

Sinh hoạt công dân

Mục đích, yêu cầu

Nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của sinh viên trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thông tin đầy đủ, kịp thời đến sinh viên về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và quốc tế; chủ trương, chính sách mới của Ngành Giáo dục;

Thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, các quy chế, quy định về đào tạo, giáo dục chính trị và công tác sinh viên, chế độ, chính sách; khen thưởng, kỷ luật… giúp sinh viên hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của công dân - sinh viên, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đào tạo và rèn luyện đối với sinh viên;

Thông qua các chuyên đề học tập, trang bị cho sinh viên các kiến thức, kỹ năng sống, kỹ năng nghề phù hợp với từng giai đoạn đào tạo, nhằm phát huy được lợi thế của môi trường đào tạo tiên tiến tại UEH và đáp ứng tốt nhu cầu xã hội.

Việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân” phải được tiến hành nghiêm túc, phù hợp, đạt hiệu quả giáo dục cao; có thảo luận, đối thoại với sinh viên; Cuối đợt học, sinh viên viết thu hoạch để đánh giá kết quả học tập.

Chương trình học tập

Chương trình Sinh hoạt công dân đầu khóa học: Dành cho sinh viên mới vào trường. Trang bị những kiến thức cần thiết ban đầu cho sinh viên khi mới nhập học, định hướng ngành nghề đào tạo tại trường. Triển khai đồng bộ các hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, ứng xử văn hóa (bao gồm ứng xử văn hóa trên mạng xã hội) và hiểu biết, ý thức trách nhiệm công dân thực thi pháp luật, quyền và nghĩa vụ của công dân - sinh viên; hướng dẫn, tổ chức sinh viên tham gia các câu lạc bộ, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, hoạt động vì cộng đồng,  xã hội, các chương trình học bổng cho sinh viên, tín dụng đào tạo…

Chương trình Sinh hoạt công dân giữa khóa học: Dành cho sinh viên từ năm học thứ hai (không gồm năm cuối). Học tập các chuyên đề bao gồm vấn đề liên quan đến sinh viên, các nội dung chuyên đề giáo dục kỹ năng sống, nghề nghiệp, trách nhiệm với cộng đồng; phòng chống tệ nạn xã hội, ma túy mại dâm; các vấn đề toàn cầu; yêu cầu hội nhập quốc tế; định hướng và hỗ trợ khởi nghiệp cho sinh viên; trang bị các thông tin mới của năm học...

Chương trình Sinh hoạt công dân cuối khóa học: Dành cho sinh viên năm cuối, chuẩn bị tốt nghiệp. Trang bị một số kiến thức về khởi nghiệp (bổ sung nội dung so với chương trình giữa khóa học), kỹ năng xin việc và làm việc hiệu quả, tổ chức cho sinh viên gặp gỡ các doanh nghiệp, tiếp cận thông tin về nguồn nhân lực, tổ chức hội chợ việc làm; các chương trình học bổng cho sinh viên; Học tập nội dung các bộ luật (Lao động, Công chức, Viên chức, Luật Thương mại...) để sinh viên vận dụng ngay sau khi tốt nghiệp. Thông tin tín dụng sinh viên và trách nhiệm hoàn vốn đối với nhóm sinh viên tham gia vay vốn.

Hình thức học tập và đánh giá kết quả học tập

  • Hình thức học tập: "Tuần Sinh hoạt công dân - Sinh viên" hàng năm được tổ chức giảng dạy và học tập kết hợp giữa hình thức tập trung trực tiếp và học trực tuyến.

  • Đánh giá kết quả học tập: Điểm Sinh hoạt công dân được đánh giá qua 2 điểm thành phần theo thang điểm 10, gồm có:
    • Điểm quá trình (điểm danh, điểm kiểm tra giữa kỳ, v.v.), chiếm tỷ trọng 50%.
    • Điểm bài kiểm tra cuối kỳ (thi trực tuyến), chiếm tỷ trọng 50%.

Sinh viên được đánh giá là hoàn thành chương trình học tập nếu có điểm Sinh hoạt công dân >=5. Đối với sinh viên chưa hoàn thành chương trình có trách nhiệm học bù đến khi đạt yêu cầu, theo lịch học lại vào tháng 01 và tháng 08 hàng năm.

Sử dụng kết quả học tập Sinh hoạt công dân

Kết quả hoàn thành "Tuần Sinh hoạt công dân - sinh viên" hàng năm là một trong các tiêu chí để đánh giá kết quả rèn luyện và xét danh hiệu thi đua.

Đơn vị phụ trách

  • Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học là đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức "Tuần Sinh hoạt công dân - sinh viên" hàng năm
  • Trang thông tin Điểm Sinh hoạt công dân:

CƠ SỞ PHÁP LÝ

  • Quy chế Công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tra cứu và xem tại đây
  • Hướng dẫn tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên" trong các cơ sở đào tạo hàng năm của của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tra cứu và xem tại đây

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!