Danh mục

Chuẩn đầu ra Tin học các ngành/chuyên ngành

  Chuẩn đầu ra là chuẩn yêu cầu đối với mỗi sinh viên phải đạt được khi được công nhận tốt nghiệp. Ngoài các yêu cầu về kiến thức chung, kiến thức ngành/chuyên ngành, kiến thức bổ trợ cho từng chương trình đào tạo tiên tiến quốc tế UEH, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng, sinh viên còn phải đạt chuẩn đối với tin học và ngoại ngữ.

Chi tiết: 

Chuẩn đầu ra là chuẩn yêu cầu đối với mỗi sinh viên phải đạt được khi được công nhận tốt nghiệp. Ngoài các yêu cầu về kiến thức chung, kiến thức ngành/chuyên ngành, kiến thức bổ trợ cho từng chương trình đào tạo tiên tiến quốc tế UEH, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng, sinh viên còn phải đạt chuẩn đối với tin học và ngoại ngữ được quy định trong chương trình đào tạo tương ứng mỗi hệ, khóa, ngành, chuyên ngành đào tạo.

Đối với tin học và ngoại ngữ, sinh viên cần lưu ý:

- Chuẩn đầu ra về kỹ năng và kiến thức tin học được quy định tại quyết định số 2784/QĐ-ĐHKT-QLĐT ngày 25/9/2019 Link với yêu cầu:

       + Chuẩn đầu ra tin học cơ bản (IC3): sinh viên phải nộp chứng chỉ tin học quốc tế IC3 trước khi đăng ký xét tốt nghiệp. Không áp dụng đối với sinh viên thuộc các ngành/chuyên ngành: Hệ thống thông tin kinh doanh, Hệ thống hoạch định nguồn nhân lực, Thương mại điện tử và Công nghệ phần mềm.

      + Chuẩn đầu ra tin học chuyên ngành được giảng dạy trong chương trình đào tạo nhằm trang bị kỹ năng và kiến thức về công nghệ thông tin bổ trợ chuyên môn chuyên ngành đào tạo cho sinh viên. Thể hiện tại Phụ lục 1 và Phụ lục 2 của Quyết định số 2784/QĐ-ĐHKT-QLĐT ngày 25/9/2019

 

- Chuẩn đầu ra kiến thức về công nghệ thông tin trình độ đại học tại Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (áp dụng từ Khóa 49 ĐHCQ): Link

 

Sinh viên tham khảo và theo dõi thông tin chi tiết về chuẩn đầu ra tại website Ban Đào tạo: daotao.ueh.edu.vn , mục Thông báo mới, Xét tốt nghiệp

- Thông báo nộp chứng chỉ IC3 xét tốt nghiệp Khóa 42, 43, 44, 45 - Đại học chính quy, đợt 1 năm 2023 Link

- Thông báo nộp chứng chỉ IC3 xét chuẩn đầu ra Khóa 46, 47, 48 - Đại học chính quy, đợt 1 năm 2023 Link

- Thông báo nộp chứng chỉ xét chuẩn đầu ra kiến thức về công nghệ thông tin Khóa 47, 48, 49 - Đại học chính quy, đợt 1 năm 2024: Link

 

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!