Danh mục

Chuyển điểm các học phần đã đạt từ khóa, ngành cũ sang khóa, ngành mới

Mô tả ngắn gọn: 

Chuyển điểm, Miễn giảm học phần

- Chuyển điểm từ Khóa cũ sang khóa mới

- Chuyển điểm từ trường khác sang UEH

- Chuyển điểm giữa 2 chương trình đào tạo theo học

Chi tiết:

Quy định công nhận kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ trình độ đại học tại Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh: Link

Thông báo được cập nhật thường xuyên tại website Ban Đào tạo: Link 

1. Thời gian nộp hồ sơ xét chuyển điểm

Đối với Khóa mới trúng tuyển, sau khi hoàn tất nhập học và biên chế lớp, căn cứ vào chương trình đào tạo sinh viên làm đơn đề nghị xét chuyển điểm trong chương trình đào tạo (CTĐT) bậc đại học chính quy đã học trước đó (nếu có) có nội dung và khối lượng tương đương hoặc lớn hơn theo thông báo hướng dẫn của Ban Đào tạo.

Trong quá trình học tập, sinh viên có thể làm đơn xét chuyển điểm học phần bổ sung do chuyển khóa, chuyển chương trình đào tạo, đăng ký học song ngành, song chuyên ngành.

Sau tham khảo CTĐT, sinh viên nộp hồ sơ chuyển điểm vào các thời điểm 01/6 - 15/6 và 15/10 - 30/10 hàng năm.

2. Nguyên tắc chuyển điểm

   - Các học phần cùng tên và cùng mã học phần sẽ được tự động cập nhật điểm (không cần thực hiện đề nghị chuyển điểm);

   - Các học phần khác, sinh viên thực hiện đề nghị chuyển điểm theo nguyên tắc như sau:

   + Cùng ngôn ngữ giảng dạy: sinh viên được phép đề nghị chuyển điểm giữa hai học phần cùng tên nhưng khác mã học phần hoặc giữa hai học phần khác nhau nhưng có cùng nội dung giảng dạy.

   + Khác ngôn ngữ giảng dạy: chỉ được phép đề nghị chuyển điểm giữa học phần học bằng tiếng Anh sang học phần cùng tên học bằng tiếng Việt, ngược lại không được thực hiện.

   + Học song chuyên ngành (2 chuyên ngành thuộc cùng 1 ngành): sinh viên hoàn tất học phần "Thực tập - Tốt nghiệp" ở một chuyên ngành và được phép đề nghị chuyển điểm đối với chuyên ngành còn lại.

   - Xét duyệt: đơn vị Khoa/Viện đào tạo phụ trách học phần là đơn vị xét  duyệt việc chấp thuận chuyển điểm. Ban Đào tạo sẽ chuyển hồ sơ chuyển điểm của sinh viên sau khi nhận được đến Khoa/Viện và thông báo đến sinh viên qua email khi có kết quả.

3. Hồ sơ xét chuyển điểm

   - Phiếu chuyển điểm (Mẫu tải tại website: daotao.ueh.edu.vn, mục Biểu mẫu);

   - Bản sao bảng điểm;

   - Đối với sinh viên chuyển điểm môn học từ trường Đại học khác ngoài UEH: nộp kèm bảng mô tả môn học có xác nhận của Trường Đại học sinh viên theo học trước đó. Trong trường hợp bảng mô tả môn học chưa đầy đủ, UEH có thể yêu cầu bổ sung thêm đề cương chi tiết của môn học.

*Lưu ý:

- Sinh viên cần điền đầy đủ thông tin trong Phiếu chuyển điểm bao gồm tên học phần, số tín chỉ, điểm (điểm đạt từ 5.00 trở lên), ký tên và ghi rõ họ tên.

- Đối với các môn học thuộc các khoa quản lý khác nhau, sinh viên làm các Phiếu chuyển điểm khác nhau.

4. Cách thức nộp hồ sơ

- Nộp hồ sơ qua email: Sinh viên chụp ảnh hoặc scan các file theo định dạng PNG, JPG hoặc PDF, sau đó gửi về địa chỉ email  halt@ueh.edu.vn.

- Nộp hồ sơ trực tiếp: Liên hệ Thầy Hà (bàn số 14) tại Ban Đào tạo (A0.14) - Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

5. Trình tự giải quyết chuyển điểm

Bước 1: Ban Đào tạo bàn giao hồ sơ chuyển điểm cho chuyên viên phụ trách theo phân công của Phòng Tổng hợp vào Thứ Tư hàng tuần.

Bước 2: Phòng Tổng hợp bàn giao hồ sơ xét chuyển điểm cho Khoa phụ trách môn học có liên quan xử lý.

Riêng Khoa Ngoại ngữ, Lý luận chính trị Ban Đào tạo bàn giao hồ sơ xét chuyển điểm cho Thư ký Khoa (theo thời gian áp dụng cho phòng Tổng hợp).

Bước 3: Phòng Tổng hợp bàn giao Phiếu chuyển điểm đã được phê duyệt (kết quả xét chuyển điểm) cho chuyên viên phụ trách của Ban Đào tạo vào Thứ Ba hàng tuần (trong vòng 3 ngày làm việc tính từ ngày nhận hồ sơ xét chuyển điểm từ Ban Đào tạo).

6. Thông báo kết quả cho sinh viên, cập nhật điểm và lưu trữ

Chuyên viên phụ trách của Ban Đào tạo thông báo kết quả xét chuyển điểm cho sinh viên (qua email sinh viên do UEH cấp) chậm nhất ngày thứ 6 (tính từ thời điểm kết thúc nhận hồ sơ xét chuyển điểm).

Bàn giao kết quả xét chuyển điểm cho chuyên viên phụ trách (Bộ phận quản lý kết quả) của Ban Đào tạo để cập nhật điểm vào hệ thống và lưu trữ Phiếu chuyển điểm đã được phê duyệt.

Trường hợp sinh viên đã được xét chuyển điểm, nếu vẫn đăng ký học học phần đã xét chuyển điểm, thì kết quả xét chuyển điểm sẽ bị hủy.

Phụ lục I

Trích “QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC, HÌNH THỨC ĐÀO TẠO CHÍNH QUY THEO HỆ THÔNG TIN CHỈ TẠI
 ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH”

Điều 13: Xét chuyển điểm và miễn học phần

  1. Kết quả học tập của người học đã tích lũy từ một trình độ đào tạo khác, một ngành đào tạo hoặc một CTĐT khác, một khóa học khác hoặc từ một cơ sở đào tạo khác được UEH xem xét công nhận, chuyển đổi sang tín chỉ của những học phần trong CTĐT theo học.
  2. Hội đồng Khoa học của Trường và của Khoa/Viện đào tạo xem xét công nhận, chuyển đổi tín chỉ trên cơ sở đối sánh chuẩn đầu ra, nội dung và khối lượng học học tập, cách thức đánh giá học phần và các điều kiện đảm bảo chất lượng thực hiện chương trình theo các cấp độ:
  1. Công nhận, chuyển đổi theo từng học phần;
  2. Công nhận, chuyển đổi theo từng nhóm học phần;
  3. Công nhận, chuyển đổi theo cả CTĐT.
  1. Việc xét chuyển điểm, công nhận kết quả học tập, chuyển đổi tín chỉ và miễn học phần thực hiện theo Quy định hiện hành của UEH.
  2. Khối lượng tối đa được công nhận, chuyển đổi không vượt quá 50 % khối lượng học tập tối thiểu của CTĐT.

 

 

 

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!